algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Woordenstorm. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten geleverd door WoordenStorm onder de handelsnamen WoordenStorm, Doctor-Q en Serai, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met WoordenStorm verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 1 oktober 2015.

1. Definities 

a. product of dienst: een fysiek product of een samenhangend geheel van activiteiten ten behoeve van het produceren, vertalen en corrigeren van teksten, vormgeving, fotografie, film en het uitgeven van publicaties.

b. opdrachtgever of klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WoordenStorm een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

2. Toepasselijkheid

a. Door ondertekening van een overeenkomst met WoordenStorm verklaart de opdrachtgever of klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Woordenstorm en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

b. Bij het sluiten van een overeenkomst tot levering vindt levering plaats conform de in het Burgerlijk Wetboek vastgestelde wetten en regels voor de detailhandel.

c. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en WoordenStorm opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie 

a. Alle offertes en prijsopgave voor producten en diensten door WoordenStorm zijn geheel vrijblijvend behoudens wanneer er sprake is van vooraf geprijsde producten, hetzij door een op het product aangegeven prijs of in een door WoordenStorm gepubliceerde prijslijst.

b. Offertes en prijsopgave door WoordenStorm blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door WoordenStorm. Prijslijsten blijven geldig gedurende de periode die op de prijslijst is aangegeven.

c. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WoordenStorm zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard. Bij de levering van producten is de wettelijke termijn geldig voor omruil en garantie van die producten.

4. Duur en beëindiging 

a. Het leveren van producten en diensten door WoordenStorm aan de opdrachtgever of klant wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd tenzij anders vermeldt in de offerte of opdracht overeenkomst. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de te leveren diensten.

b. WoordenStorm kan een overeenkomst met de opdrachtgever of klant direct beëindigen wanneer de opdrachtgever of klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WoordenStorm gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden.

c. WoordenStorm heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever of klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Uitzondering hierop vormt de levering van fysieke producten die geleverd worden conform het consumentenrecht.

5. Overmacht

a. WoordenStorm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer WoordenStorm als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WoordenStorm alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever of klant en WoordenStorm geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door WoordenStorm tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

6. Prijzen 

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

b. Wijzigingen in de tarieven worden door WoordenStorm minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

7. Betaling 

Facturering van diensten geschiedt op basis van nacalculatie of op basis van een geaccepteerde offerte in 2 termijnen n.l:

· 50% aanbetaling na acceptatie offerte

· 50% betaling na levering van de diensten

Facturering van producten geschiedt op basis van volledige betaling vooraf of tijdens de transactie.

a. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het leveren van diensten wordt gesloten tussen de opdrachtgever en WoordenStorm is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door WoordenStorm het verschuldigde bedrag te voldoen tenzij anders overeengekomen.

b. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan WoordenStorm over het openstaande bedrag.

c. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WoordenStorm een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 7.b onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt WoordenStorm zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

d. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering WoordenStorm hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

e. Indien WoordenStorm abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal WoordenStorm het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

f. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens WoordenStorm heeft voldaan.

8. Copyright 

a. Al het door WoordenStorm vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van WoordenStorm niet worden bewerkt of verwerkt in andere media dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Redactie door derden van door WoordenStorm gemaakte teksten of gebruik van door WoordenStorm vervaardigd beeldmateriaal is slechts toegestaan wanneer de door WoordenStorm vervaardigde teksten of beeldmateriaal worden gebruikt in uitingen van het bedrijf of de organisatie dat bij WoordenStorm een contract is aangegaan.

b. Het eigendom van door WoordenStorm verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, teksten, foto’s, video’s en digitale producten blijft volledig bij WoordenStorm, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan WoordenStorm hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde is WoordenStorm gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

c. WoordenStorm behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Aansprakelijkheid 

a. Voor zover WoordenStorm bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop WoordenStorm weinig of geen invloed kan uitoefenen kan WoordenStorm op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met WoordenStorm of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WoordenStorm .

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WoordenStorm slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van WoordenStorm voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. WoordenStorm kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

d. WoordenStorm is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

e. De opdrachtgever dient WoordenStorm terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door WoordenStorm geleden schade.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen 

a. WoordenStorm noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

11. Reclame 

a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WoordenStorm , waarna WoordenStorm deze gebreken zal trachten te verhelpen. De opdrachtgever verbindt zich eraan WoordenStorm daartoe in staat te stellen. Wanneer aan WoordenStorm binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

a. WoordenStorm behoudt zicht het recht voor deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

c. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze algemene voorwaarden)

13. Overig 

a. WoordenStorm zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WoordenStorm .

b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. WoordenStorm zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

d. WoordenStorm is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht 

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WoordenStorm en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

b. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

c. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Den Haag aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door WoordenStorm met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van WoordenStorm beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

WoordenStorm p/a Dam 63d 4331 GH Middelburg tel 06-17385526 Triodos Bank 39.05.23.593 t.n.v. A.Verheij contact@woordenstorm.nl

http://www.woordenstorm.nl